THE ORTHODOX MISSIONARY FRATERNITY

(Pravoslavné misijní bratrstvo)

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2020

Sláva Ježíši Kristu!

Drazí přátelé a dárci,

doufám a přeji si, abyste se navzdory pandemii měli dobře.

Tento rok byl náročný jak pro naše bratrstvo, tak i pro celý tým misionářů v Africe a po celém světě, jejichž víra a trpělivost byly vyzkoušeny nesčíslněkrát.

Rád bych vám z celého srdce poděkoval za více než roční podporu, lásku, důvěru, zájem a štědrost, které znamenají tak mnoho nejen pro naše bratrstvo, ale i pro všechny, kdo mají prospěch z naší misionářské práce.


Bohoslužba Pravoslavného misijního bratrstva v Keni
(Kliknutím si obrázek zobrazíte ve větším rozlišení)

 

Celých 60 let naší existence bratrstvo sloužilo obecné hodnotě a přikázání Páně: "neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou" (Mat 25,35-36).

Příslušníci našeho bratrstva jsou členové Církve Kristovy. Po mnoho let tito lidé rozdávali dobro z "pokladu svého srdce" (Luk 6,45) a obětovali se pro trpící lidi.

Dobře vědí, že Ježíš se rodí každý den a na jakémkoliv místě, ať je to chatrč v chudé Africe nebo pod střechou strádajícího Peruánce či rybáře na pobřeží Haiti. Kristus se vždy rodí tam, kde je nejméně očekáván, a proto zůstává Bohem překvapení. Vždy se rodí v chudobě, tam, kde jsou bolesti a životní zkoušky, a tam, kde tento svět neskýtá nic jistého.

A proto je to Bůh pro všechny lidi, kteří živoří na hranici přežití a které "civilizovaný" svět izoloval a odsoudil k životu v "temnotě".

Děkuji vám jménem celého představenstva, že jste nám poskytli příležitost "osvítit svět", tuto část zeměkoule, kde jsou mnohé komplikace, ale přesto existuje, a kde se někteří chladní lidé vytrvale snaží uhasit světlo v lidských srdcích.

Voda života. Studna zbudovaná péčí Pravoslavného misijního bratrstva
(Kliknutím si obrázek zobrazíte ve větším rozlišení)

 

Shromáždění našeho bratrstva v tomto náročném roce bylo zahájeno návštěvou metropolity Petra z Accra dne 9. února 2020 a ukončeno bylo 8. března 2020 za přítomnosti metropolity Konstantina ze Singapuru. Dobrotivý Bůh nám také dopřál, aby poslední archijerejskou návštěvou tohoto roku, 11. října 2020, byl příjezd vladyky Agathonika z Arusha.

Náš časopis přichází, aby vyplnil mezeru novinek a aktualit od našich misionářů ze zemí, kde září světlo Pravoslaví, a kde probíhají různé charitativní činnosti, jako například příprava pokrmů pro hladovějící či podávání polévek (tzv. "soup kitchens"), kde se vydávají knížky v místních jazycích, staví se školy, nemocnice a sirotčince, provádí se vrtání studní s čistou pitnou vodou, konají se pravoslavné křty a zejména jsou budovány chrámy pro božské liturgie.

Nyní následuje přehled vašich milodarů v roce 2020 a jejich využití. Během tohoto roku bratrstvo podpořilo týmy misionářů přímou finanční pomocí, a to částkou € 650.211,30, která byla využita pro jejich rozličné potřeby, jak je uvedeno zde:


PROGRAM ČÁSTKA - ROK 2020
Obecné potřeby € 237.235
Křty € 15.400
Publikace v místních mutacích € 1.500
Školy € 45.000
Stavba chrámů € 132.700
Nemocnice € 43.800
Humanitární pomoc € 77.526,30
Sirotčince € 6.700
Vodní projekty (studny) € 46.650
Platy kněží € 5.600
Kuchyně s polévkami ("soup kitchens") € 14.550
Vzdělávací sponzoring € 10.550
Další potřeby € 13.000
CELKEM € 650.211,30


V roce 2020 jsme dokončili stavby tří chrámů, které byly založeny naším bratrstvem:

  1. Nairobi, chrám zasvěcený Svatému Kříži Páně
  2. Kananga, chrám zasvěcený svatému Paisiovi ze Svaté hory
  3. Kananga, chrám zasvěcený Svaté Trojici
Keňa. Chrám zbudovaný Pravoslavným misijním bratrstvem
(Kliknutím si obrázek zobrazíte ve větším rozlišení)

 

Další čtyři chrámy založené bratrstvem jsou nyní rozestavěné. Bratrstvo dohlíží na dokončení staveb.

Kromě toho financujeme stavbu polikliniky v Kinshasa, která je již téměř zbudována a částečně schopna provozu. Zároveň podporujeme provoz Zdravotního centra v oblasti Iringa, která spadá pod eparchii Arusha. (Viz např. foto dokončované nemocnice v Kongu)

Dále podporujeme vyučování katechumenů a konání křtů v oblastech: Arusha, Toliara, Malawi a Brazzaville, a překlady liturgických textů do místních dialektů v Dodoma, oblast Tanzanie (otec Ermolaos).

Během roku 2020, kvůli složité finanční situaci vzhledem k pandemii, mělo bratrstvo velké ztráty na příjmech z nasmlouvaných nájmů. Tím pádem většina nemovitostí utrpěla 40% ztrátu z předpokládaných příjmů.

Nicméně, velmi povzbuzující a důležitá je skutečnost, že přes tento neutěšený finanční stav byly všechny výše zmíněné misijní potřeby pokryty; je to vskutku veliký úspěch, jehož bylo dosaženo samozřejmě především díky pomoci Boží a pomocí příspěvků našich členů, přátel a dárců.

Zároveň tato požehnaná skupina mladých lidí, která představuje budoucnost našeho bratrstva, nepřestala posílat humanitární pomoc v kontejnerech pro "waterhouses" ve Filiro.

Keňa
(Kliknutím si obrázek zobrazíte ve větším rozlišení)

 

Jídlo, chrámové potřeby, nábytek, oblečení, hračky, knihy, ale nejvíce láska, hojnost lásky byly potřeba k zajištění, nákupu a naložení všech těchto věcí do kontejnerů za velmi nepříznivé situace!

Za všechny ostatní zmíníme pět kontejnerů s 125 tunami humanitární pomoci, které byly poslány k posílení misijních týmů:


Kongo. Bohoslužba Pravoslavného misijního bratrstva
(Kliknutím si obrázek zobrazíte ve větším rozlišení)

 

Poslali jsme také 70 tun humanitární pomoci do sirotčince "Pro Vita" v Rumunsku.

Velkou výzvou pro nás stále zůstávají platy africkým kněžím včetně hledání možností, jak zlepšit jejich život, aby pravoslavní kněží byli schopni uživit své početné rodiny a poskytnout svým dětem lékařskou péči a vzdělání.Drazí bratři a sestry,

Kongo. Křty konané Pravoslavným misijním bratrstvem
(Kliknutím si obrázek zobrazíte ve větším rozlišení)

 

současná pandemie opět upozornila na nerovnost ve světě a na stíny globalizace, které dopadají bez rozdílů na všechny. Každý vidí, jak nespravedlivě jsou využívány zdroje a přírodní bohatství. Prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků se všichni dozvěděli o chudobě, kulturním úpadku i o nedostatku solidarity a lásky k bližním. Jenže takzvaný "civilizovaný" svět si vědomě a úporně před tím vším zakrývá oči a zacpává uši, aby nemusel věnovat pozornost jiným obyvatelům této planety, kteří jsou vyvrženi na okraj společnosti a ponořeni do temnot (bezvýchodnosti a zbytečnosti).

Svět se však netočí jen kolem Ameriky a Evropy. Milióny lidí se vyhnou smrti nejen proto, že jsou očkováni proti Covid-19, ale také proto, že jim někdo podá hrst rýže.

Bratrstvo zůstává nadále plně aktivní, horlivě pracuje "duchovně vyzbrojeno vírou" (Efez 6,11-17). Majíc pevnou naději v Bohu, bojuje za šťastnější budoucnost, za lepší život ve světle našeho vzkříšeného Krista.

Charalampos Metallides
předseda představenstva


Tanzánie. Svěcení nového kněze
(Kliknutím si obrázek zobrazíte ve větším rozlišení)

 

Zpět na hlavní stránku