PRAVOSLAVNÝ
KATECHISMUS


II. VYDÁNÍ


PRAHA 1950


Nákladem Exarchátní rady pravoslavné církve v PrazeUděluji požehnání k II. vydání „Pravoslavného katechismu“

od biskupa-mučedníka Gorazda pro účely náboženské výchovy

pravoslavných věřících.


V Praze dne 4. září 1950,

ve výroční den mučednické smrti biskupa Gorazda.


Exarcha moskevské patriarchie

Jelevferij,

metropolita pražský

a celého Československa.Výnosem Státního úřadu pro věci církevní v Praze ze dne 31. 12. 1949 č. j. 535/49-1/2 schvaluje se tato kniha jako učebnice pravoslavného náboženství na národních a středních školách.
Zpět na titulní stranu
ObsahÚVOD

Zjevení Boží, ústní podání a písmo svaté 4

DÍL I.

Vyznání neboli symbol víry 9


První článek symbolu víry. 10

a) O Bohu a jeho vlastnostech. 10

b) O nejsvětější Trojici. 11

c) O světě neviditelném a viditelném. 12

d) O andělích. 13

e) O člověku. 14

Druhý článek symbolu víry. 16

O Bohu Synu, Ježíši Kristu. 16

Třetí článek symbolu víry. 17

a) Jak se Syn boží stal člověkem. 17

b) Mládí a působení Pána Ježíše. 18

c) Víra v Pána Ježíše. 20

d) O přesvaté Bohorodici. 23

Čtvrtý článek symbolu víry 26

O utrpení a smrti Pána Ježíše. 26

Pátý článek symbolu víry. 30

O zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista. 30

Šestý článek symbolu víry. 32

O nanebevstoupení Pána Ježíše. 32

Sedmý článek symbolu víry. 33

O druhém příchodu Pána Ježíše. 33

Osmý článek symbolu víry. 34

a) O Duchu svatém. 34

b) O milosti boží. 35

Devátý článek symbolu víry. 36

a) O církvi vůbec. 36

b) Pán Ježíš jest jedinou hlavou církve. 37

c) O vlastnostech církve. 45

1. Církev jest jen jedna. 45

2. Církev je svatá. 49

3 . Církev jest obecná. 50

4. Církev jest apoštolská. 51

Desátý článek symbolu víry. 52

O svatých tajinách neboli svátostech. 52

Jedenáctý článek symbolu víry 53

O vzkříšení z mrtvých. 53

Dvanáctý článek symbolu víry. 54

O životě věčném. 54
DÍL II.

Přikázaní boží 55


A) Desatero božích přikázání. 56

1. První přikázání boží. 56

a) O víře. 57

b) O naději. 57

c) O lásce. 58

d) O bohopoctě. 58

e) O úctě andělů a svatých. 58

2. Druhé přikázání boží. 59

3. Třetí přikázání boží. 60

4. Čtvrté přikázání boží. 60

5. Páté přikázání boží. 61

6. Šesté přikázání boží. 63

7. Sedmé přikázání boží. 64

8. Osmé přikázání boží. 65

9. Deváté přikázání boží. 65

10. Desáté přikázání boží. 66

B) Dvě největší a hlavní přikázání boží. 67

1. O lásce k Bohu. 67

2. O lásce k bližnímu. 67

C) Blahoslavenství. 68
DÍL III.

O svatých tajinách. 70


1. O svaté tajině křtu. 70

2. O svaté tajině myropomazání. 72

3. O svaté tajině přijímání. 74

4. O svaté tajině pokání. 79

5. O svaté tajině kněžství. 81

6. O svaté tajině manželství. 83

7. O svaté tajině pomazání nemocných. 84
DÍL IV.

O hříchu, ctnostech, dobrých skutcích a mnišských slibech. 85


1. O hříchu. 85

2. O ctnostech, dobrých skutcích a modlitbách 88

3. O modlitbě Páně. 91

4. O postu. 93

5. O almužně. 94

6. O mnišských slibech. 95
DÍL V.

O bohoslužbách. 97


1. Úvod. 97

2. O chrámu. 97

3. Úkony při bohoslužbách. 102

4. O osobách bohoslužebných. 104

5. O bohoslužebných rouchách. 104

6. Bohoslužebné knihy. 106

7. Bohoslužby pravoslavné církve. 107

a) O svaté liturgii. 108

b) O večerní. 117
DÍL VI.

O svátcích. 118
Název publikace: Pravoslavný katechismus

Zpracoval: + biskup Gorazd

Vydavatel a nakladatel: Exarchát moskevské patriarchie v Československu, Praha II, V jámě čís. 6

Řídí: JUDr Josef Kulheim

Místo a rok vydání: Praha 1950

Vydání: Druhé

Redigovali: Prot. A. J. Novák, prot. O. R. Hoffmann, o. Rud. Jan Holý

Technická spolupráce: O. Čermáková

Tiskárna: Svoboda, tiskařské závody, n. p., závod 7, Brno, Běhounská 22-24

Výše nákladu: 5000 výtisků

Cena: Kčs 50.–Digitální verze z listopadu 2009 – v. 1.11Zpět na titulní stranu