Domovní chrám svatých Václava a Ludmily

Významné dny
Pravoslavné církevní obce v Jihlavě

Všechny svátky a památky nejslavnějších svatých oslavovaných světovou pravoslavnou Církví Kristovou.
A mimo to jsou to tyto dny (obč. / círk. datum):

  • 29. (16.) září - sv. mč. kněžna česká Ludmila
  • 11. října (28. září) - sv. mč. kníže český Václav (chrámový svátek)
  • 23. prosince - ustanovení Pravoslavné církevní obce v Jihlavě (1946)
  • 2. dubna (20. březen) - ct. mč. z monastýru Theodosia Kinoviarcha (ostatky uloženy ve svatém prestolu)


Některé ze svatých ostatků a jiných relikvií uložených v našem chrámu.


Stručně o historii naší církevní obce

Jihlavská pravoslavná farnost je menší církevní obcí, která byla sice formálně založena až po druhé světové válce (23. 12. 1946), ale pravoslavní věřící se zde scházeli již za tzv. první republiky. Navštěvoval je zde sv. mučedník biskup Gorazd.

Po druhé světové válce patřilo zdejší společenství pravoslavných věřících nejprve pod třebíčskou pravoslavnou farnost. Dojížděl sem konat bohoslužby prot. Josef Leixner a později otec Lev Doseděl. V průběhu druhé poloviny čtyřicátých let se pravoslavným Jihlavanům podařilo získat pro svou církevní obec dům, ve kterém jednu místnost adaptovali na pravoslavnou kapli. Dále byl v domě jeden byt určen pro faráře. Kvůli rychle vzrůstajícímu počtu pravoslavných věřících v Jihlavě se v této době jihlavská farnost vyděluje z třebíčské církevní obce a vzniká samostatná jihlavská pravoslavná církevní obec. Na přelomu čtyřicátých a padesátých let přichází do Jihlavy otec Bohuslav Sigmund, v němž získává jihlavská farnost svého prvního vlastního faráře. Ten však v polovině padesátých let opouští církevní služby.

V polovině padesátých let se tedy jihlavská pravoslavná obec ocitla bez vlastního duchovního správce; dojížděl sem obětavě sloužit a pastorovat otec Miroslav Mužík z Třebíče. Bohužel společenské a politické poměry nedovolovaly obsadit uprázdněné místo jihlavského duchovního správce, a tak tento stav, kdy zůstávala jihlavská farnost bez svého vlastního kněze, trval až do roku 1989. Církevní obec v průběhu komunistické éry bezmála zanikla; až v devadesátých letech umožnily nové poměry její postupnou obnovu.

V roce 1989 přišel do Jihlavy její současný pravoslavný duchovní správce.

Domovní chrám svatých Václava a Ludmily je situována ve starobylém domě č. 4 na Masarykově náměstí (přístupný je v době bohoslužeb). Jedná se o bývalý reprezentační sál, zaklenutý a vyzdobený štukaturou. Jádro domu pochází ze 13. století; nyní je obklopeno renesančními adaptacemi a přístavbami.

Kaple a posléze domovní chrám zde byl zřízen v souladu s tradičním pravoslavným chrámovým uspořádáním. Je členěn na oltářní část za ikonostasem, chrámovou loď a předsíň. Výzdobou a radou se na zbudování tohoto pravoslavného stánku podílel i archimandrita Andrej (Kolomacký). Vysvěcení vykonal metropolita Jelevferij na začátku padesátých let. V polovině devadesátých let byly do svatého prestolu vloženy svaté ostatky mučedníků z monastýru ct. Theodosia Kinoviarcha (u Jerusalema) vladykou Kryštofem.

Interiér byl po roce 1990 postupně obnovován. Na ikonostasu jsou nové ikony (dílo Jany Baudišové); stejně tak hlavní ikony v oltáři, ikona přesv. Bohorodice v kivotu před ikonostasem (viz zde obrázek vpravo), ikony vystavené k uctívání na analojích a ikona Ukřižování. Věřící si v devadesátých letech adaptovali domek bývalé prádelny, kde zbudovali kruhovou nádrž jako baptistérium pro křty dospělých lidí plným ponořením. Kolem roku 2000 si pro setkávání zřídili věřící archondarik (zde můžeme společně posedět po bohoslužbě, konají se zde katecheze katechumenů a výuka náboženství pro děti a probíhají zde farní zasedání a různé besedy). Po roce 2010 došlo k renovaci chrámového interiéru (péčí br. Anatolije a br. Jurije), instalaci stasidií a pořízeno bylo ozvučení, díky němuž mohou naslouchat bohoslužbě i ti věřící, kteří se nevejdou do chrámu nebo jsou s dětmi v archondariku. V r. 2018 byly instalovány velké deskové ikony českých svatých umístěných ve schránkách zdobených řezbou v byzantském stylu (dílo Andreje Vávry). (Proměnu interiéru domovního chrámu můžete částečně vidět zde.)

V průběhu té doby probíhaly také opravy a údržba celého církevního domu na Masarykově náměstí, kde je náš svatostánek situován. V 90. letech byla především opravena protékající střecha a hroutící se štít. Následovala generální oprava fasády do náměstí, výměna vrat, oken apod., pak dlouhá řada oprav menšího rozsahu a nakonec v r. 2017 byla s finanční pomocí Eparchiální rady provedena velká oprava a údržba střechy nad celým objektem. V r. 2018 provedli věřící (péčí br. Vasilije, Nikolaje a dalších bratří) údržbu a výmalbu vestibulu.

Chrám je posvěcen i přítomností částeček svatých ostatků sv. Václava a Ludmily - mučedníků a knížat českých a ctihodného Ivana Českého, poustevníka. Požehnáním tomuto místu je dřevo svatého Kříže, na kterém trpěl náš Spasitel. Dále jsou v kapli uloženy svaté ostatky: sv. Filareta a Innokentije Moskevských, ct. Maxima Řeka, sv. Sergije Radoněžského, ct. dvanácti optinských starců, sv. Varnavy Getsemanského, sv. prvomučedníka archidiakona Štěpána, sv. apoštola Tomáše i sv. slavného divotvorce ruského - Serafíma Sarovského a dalších. Přítomnost svatých ve svatých ostatcích posvěcuje nejen naši církevní obec, ale i město Jihlavu a potažmo celou českou a moravskou zemi. Svátosti (svatyně) umístěně v naší kapli - k posvěcení křesťanské obce, chrámu - jsou podrobněji vypsány zde.