VÝROČNÍ ZPRÁVA
PRAVOSLAVNÉHO MISIJNÍHO BRATRSTVA
ZA ROK 2023

V roce 2023 společnost Orthodox Missionary Fraternity (OMF) oslavila 60 let své plodonosné misionářské působnosti. V historické měřítku se jedná o propagaci nevyčíslitelné řady zásadních hodnot, jak to konají naše misionářské týmy ve různých částech světa. Jedná se především o hodnotu lidství, úctu k lidskému životu, uznání vlastní autonomie a svobody jednotlivce, soucit s chudými a trpícími lidmi, rovnost v sociální oblasti, dobrovolná duchovní služba a jiné.

Jednou z nejvyšších hodnot, které OMF šíří, je úcta k lidskému životu. Bez této úcty nemůže existovat žádné dobro.  Nemůže být nahrazena žádnou jinou hodnotou. Nic jiného nám nemůže pomoci k dosažení jedné z největších ctností, a to lásky sjednocující všechny lidi. Nic než úcta a láska, která z ní pochází, nepřináší odpuštění a toleranci vedoucí k pokoji a smíření mezi Bohem a člověkem. Člověk vždy toužil po štěstí a k jeho dosažení je zapotřebí právě snaha o dosažení těchto hodnot.

Výročí šíření těchto hodnot oslavilo Misijní bratrstvo Fraternity na slavnostní akci věnované 60 letům nezištné práce, lásky a oběti na poli celosvětového misionářství. Tato událost se konala v Slavnostní síni v „Aristotle University“ v Soluni dne 10. prosince roku 2023 za účasti pěti biskupů z Jižní Afriky. Akce byla nazvána „Památka svatých misionářů“.

Jako vždy jednou za rok se právě tito misionáři účastnili měsíčního setkávání za účelem představit svou práci, která byla provedena v jejich misijních oblastech:

metropolitové Geron Makarios z Nairobi, Daniel z Aksum, Ignatios z Antananarivo, Myron z Nového Zélandu, Biskup Timoteo z Assos, Polykarpos z Bunya, Silvestros z Jinja, Agathonikos z Arusha, Chrysostomos z Bukoba.

Zároveň jsme měli čest přivítat metropolity Athenagorase z Mexika, Charitona z Kanangy, Meletiose z Katangy, Theodosiose z Kinshasy, Ieronymose z Kampaly; biskupy Cosmase z Constantiane, Nektariose z Gulu, Photiose z Malawi, Themistoclese z Nicopolis, Prodromose z Toliara a též otce Paula Petit-Homme z Haiti.

V roce 2023 OMF pokračovalo ve své filantropické a sociální práci, která je tak potřebná pro podporu a úlevu každé trpící duše. Poslechněme si slova našeho bratra v Kristu svatého apoštola Jakuba, který píše:

„Když, například, tvůj bratr nebo sestra jsou nazí a hladoví, a když jeden z vás jim řekne: „Nebojte se, zahřejte se a nasyťte se,“ ale neposkytne jim to, co pro svá těla potřebují, jaký z toho mají užitek? Vždyť víra bez skutků je mrtvá.“

Řádní členové našeho společenství navštívili misijní divizi na ostrově Fiji. Nabídli své služby, sloužili potřebám místní komunity a získali, jako vždy v těchto případech, mnohem více, než poskytli!

Misionáři se setkávají s různými problémy místní komunity, které musí nabídnout řešení. Hodnota lidství v mnoha společenstvích a národech bývá spojena s různými složitostmi, zvláštnostmi, primitivními tradicemi zakořeněnými hluboko v duších lidí, v kultuře, morálce jakož i v paradoxních a nesrozumitelných zvycích.

Misionáři každodenně čelí, kromě jiných záležitostí, takovým problémům, jako je materiální zajištění kněží v každé farnosti, nebo se potýkají např. s rozšířenou polygamií, se sňatky velmi mladých, ale i velmi starých lidí, s přesuny populace, hladomory, nemocemi, násilím a negramotností, s vysokou dětskou úmrtností a politickou nestabilitou…

Hlavní prioritou Fraternity je budování škol a vzdělávání. Cílem není učinit z dětí vědce, ale seznámit je s hodnotami, které vedou k poznání pravdy a jsou základem zdravé společnosti pro lepší svět.

Tabulka č. 1: programové výdaje 2023

PROGRAM

HODNOTA V EUR

Běžné výdaje

221.000

Humanitární pomoc (2 kontejnery)

81.000

Křty

19.000

Nemocnice

38.000

Stavba chrámů

183.000

Sirotčince

17.000

Čerpadla vody

62.000

Kuchyně s polévkami – „Soup kitchens“

43.000

Školy

90.000

Školní potřeby

10.000

CELKEM

764.000

Za každou položkou se skrývá Boží tvář, Boží obraz; je to život lidí, který se snažíme zlepšit, což bychom nedosáhli bez vaší pomoci a podpory. Každý den umírají stovky dětí hladem a nedostatkem pitné vody. Fraternity hrálo důležitou roli v positivním utváření životů chudých lidí v zemích třetího světa. OMF vzdělává, nasycuje a pozvedá děti z jejich nelehkých společenských situací, a pomáhá jim nejenom přežít, ale i důstojně žít.

„Problém společnosti není v tom, že nemůže nasytit chudé, ale v tom, že nedokáže uspokojit chamtivost bohatých.“

Charalampos Maetallidis,
předseda představenstva OMF

 


Tabulka č. 2: projektované výdaje 2023

 

PROGRAM

PROJEKT

ČÁSTKA v EUR

STAV

1.

Nemocnice

Nemocnice

10.000

Plánováno

2.

Nemocnice

Nemocnice v sirotčinci

10.000

Plánováno

3.

Chrám

Chrám Svaté Trojice

30.800

Dokončeno

4.

Chrám

Chrám Nanebevstoupení

20.000

Plánováno

5.

Chrám

Chrám sv. Vavřince

20.000

Zednické práce

6.

Chrám

Chrám sv. Anny

31.000

Dokončuje se

7.

Chrám

Chrám sv. Athanasia

35.000

Zednické práce

8.

Chrám

Chrám Narození Přesvaté Bohorodice

21.000

Dokončuje se

9.

Budovy

Duchovní centrum Jinja

25.000

Vzniká

10.

Vodní pumpy

Vodní pumpa v Mlabalasi

5.000

Dokončeno

11.

Vodní pumpy

Vodní pumpa Weda

5.000

Dokončeno

12.

Vodní pumpy

Vodní pumpa Ntuli

5.998

Dokončeno

13.

Vodní pumpy

Vodní pumpa Gulu

5.000

Dokončeno

14.

Vodní pumpy

Vodní pumpa Gulu

5.000

Plánováno

15.

Vodní pumpy

Vodní pumpa v Ugandě

5.000

Dokončeno

16.

Vodní pumpy

Vodní pumpa v Katanze

5.500

V rekonstrukci

17.

Vodní pumpy

Vodní pumpa Malawi

9.700

Dokončeno

18.

Vodní pumpy

Vodní pumpa Malawi

6.000

Dokončeno

19.

Vodní pumpy

Vodní cisterna Andarmymaky

6.000

Dokončeno

20.

Vodní pumpy

Vodní pumpa Mahabyka

4.042

Plánováno

21.

Školy

Škola v Kakerere

69.500

Částečně v provozu


Originální text zprávy v PDF


Dodatek české správy sbírky

S požehnáním vladyky Simeona, bývalého arcibiskupa olomoucko-brněnského se již od r. 2017 koná průběžná sbírka na pomoc pravoslavné misii v Africe.

Na webových stránkách Bratrstva můžete nahlédnout příslušné informace o jejich práci a přehled hospodaření s vybranými příspěvky.

Naše webové stránky eparchiálního projektu podpory Pravoslavného misijního bratrstva

Stránka s návodem na přímou podporu v Českých korunách

Vyúčtování moravské sbírky a odeslaných vybraných prostředků na účet Pravoslavného misijního bratrstva: přes otevřený účet u Fio banky bylo za rok 2023 vybráno a na účet misijního bratrstva převedeno:
€ 2.470 = cca 62.000 Kč.

Děkujeme všem dárcům!

V roce 2022 bylo na naší sbírce vybráno € 1.500. (Za povšimnutí stojí značný nárůst vybrané sumy v roce 2023.)

Překlad zprávy a informace Anežka Mandelíková (pověřená správou sbírky)
z Pravoslavné církevní obce v Jihlavě


Zpět na hlavní stránku