Zde si můžete poslechnout záznamy promluv pronášených při jihlavských pravoslavných bohoslužbách. Jsou to kázání, kterými se kněz po přečtení příslušného úryvku z evangelií obrací k věřícím, aby je vyučoval a vzdělával ve víře, povzbuzoval a napomínal. Tak to přikazuje knězi Bible i svatí Otcové. Vždyť Pán Ježíš poslal své apoštoly, aby hlásali jeho dobrou zprávu. Ap. Pavel pravil: „Běda mi, kdybych nekázal,“ a poznamenal, že je to jeho povinnost (1Kor 9,16); sám se k věřícím často obracel slovem i dopisem, nabádaje své učedníky, aby hlásali slovo Boží vhod i nevhod, usvědčovali, napomínali, povzbuzovali a trpělivě učili (2Tim 4,2). Církev od samotného svého počátku usilovně hlásá evangelium. Homilie má být živým slovem, řečí pronášenou sice po přípravě, leč nikoliv suše předčítanou. Měla by jít od srdce k srdci. Proto i u nás jsou promluvy vedeny jako řeč živá, která se za spolupůsobení Ducha Svatého rodí přímo v okamžiku kázání. Věřím, že je to posluchačům prospěšnější i za cenu, že se kazatel nevyvaruje přeřeknutí či jiných nedokonalostí v projevu. Hospodin si za svého hlasatele vybral zajíkavého Mojžíše, nebo Pavla, jemuž prý scházela výřečnost (2Kor 11,6) a sám píše, že „mé poselství a kázání nespočívalo v přesvědčivých a moudrých řečech“ (1Kor 2,4). Bůh si přeje, aby bylo vždy zjevné, že dílo spásy člověka se neděje skrze lidské schopnosti, ale Boží mocí. Podstatné pro kazatelské dílo je nabízet při službě slova prostor pro inspiraci shůry, která se pak přenáší i na posluchače. Iniciativou našich věřících vznikla tato webová stránka, aby si mohli připomenout, co bylo řečeno a případně některé myšlenky šířit dál. Kéž Bůh požehná.

Písemné úvahy a promluvy lze nalézt také na webu Ambon.

Možnost poslechu mimo PC jako podcast:
Přidejte do svého podcastového přehrávače (např. Player FM) adresu https://pravoslavi.cz/jihlava/audio/promluvy.rss

           

13. 3. 2020 - doplněny další nahrávky - kázání do konce roku 2018

3. 4. 2020 - doplněny další nahrávky - kázání v 1. polovině 2019 až do neděle Samaritánky

Promluvy v roce 2018

Audio 2018

NEDĚLE O CELNÉM A FARISEOVI

Biblické čtení: Luk 18,10-14

Viz nedělní stránku webového kalendária

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

2. neděle Velk. půstu – SV. ŘEHOŘE SOLUŇSKÉHO – PALAMY

Biblické čtení: Mar 2,1-2

Viz nedělní stránku webového kalendária

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

1. neděle po Padesátnici - svátek všech svatých

Biblické čtení: Mat 10,32–38; 19,27–30

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

2. neděle po Padesátnici - svátek svatých zemí zdejších

Biblické čtení: Mat 4,18–23

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

4. neděle po Padesátnici - o víře setníkově

Biblické čtení: Mat 8,5–13

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

5. neděle po Padesátnici - o vymítnutí běsů z dvou posedlých

Biblické čtení: Mat 8,18–22; 28– 9,1

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

6. neděle po Padesátnici - o uzdravení mrtvicí raněného

Biblické čtení: Mat 9,1–8

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

7. neděle po Padesátnici - uzdravení dvou slepých a němého posedlého
svátek svatých apoštolů

Biblické čtení: Mat 9,27–35

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

8. neděle po Padesátnici - nasycení pěti tisíců

Biblické čtení: Mat 14,14–22

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

12. neděle po Padesátnici - svátek PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

Biblické čtení: Mat 17,1–9

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

13. neděle po Padesátnici - rozloučení se svátkem Proměnění Páně

Biblické čtení: Mat 21,33–42

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

16. neděle po Padesátnici - o svěřených hřivnách

Biblické čtení: Mat 25,14–30

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

17. neděle po Padesátnici - po svátku NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

Biblické čtení: Mat 15,21–28

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

18. neděle po Padesátnici - neděle po Povýšení svatého Kříže

Biblické čtení: Mar 8,34– 9,1

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

19. neděle po Padesátnici - zázračný rybolov na hlubině

Biblické čtení: Luk 5,1–11

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

21. neděle po Padesátnici - o vzkříšení mládence

Biblické čtení: Luk 7,11–16

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

22. neděle po Padesátnici - o rozsévači a rozličné půdě

Biblické čtení: Luk 8,5–15

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

25. neděle po Padesátnici - vzkříšení dcery Jairovy

Biblické čtení: Luk 8,41-56 (evangelium z 24. ned.)

Viz nedělní stránku webového kalendária

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

26. neděle po Padesátnici - svátek archanděla Michaela a dalších beztělesných mocností

Káže novokněz jer. Rafael Moravský

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

27. neděle po Padesátnici - o tom, kdo hromadí pozemské poklady a není bohat v Bohu

Káže novokněz jer. Rafael Moravský

Biblické čtení: Luk 12,16-21 (čtení z 26. ned.)

Viz nedělní stránku webového kalendária

Káže novokněz jer. Rafael Moravský

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

28. neděle po Padesátnici - o uzdravení ženy v den sváteční

Káže novokněz jer. Rafael Moravský

Biblické čtení: Luk 13,10-17 (čtení z 27. ned.)

Viz nedělní stránku webového kalendária

Káže novokněz jer. Rafael Moravský

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

29. neděle po Padesátnici - jak nesnadně bohatý vejde do Království Božího

Biblické čtení: Luk 18,18-27

Viz nedělní stránku webového kalendária

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

30. neděle po Padesátnici - o uzdravení desíti, z nichž jen jeden díky vzdal

Biblické čtení: Luk 17,12-19

Viz nedělní stránku webového kalendária

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

31. neděle po Padesátnici - Neděle praotců Božího národa - o hostině a hostech

Biblické čtení: Luk 14,16-24

Viz nedělní stránku webového kalendária

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

Promluvy v roce 2019

Audio 2019

35. neděle po Padesátnici - o slepém na cestě, vírou uzdraveném

Biblické čtení: Luk 18,35-43

Viz nedělní stránku webového kalendária

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

36. NEDĚLE PO 50nici; o tom, co je podstatné a co nikoliv

Biblické čtení: Luk 11,37-44

Viz nedělní stránku webového kalendária

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

37. NEDĚLE PO 50nici; O ZACHEOVI

Biblické čtení: Luk 19,1-10

Viz nedělní stránku webového kalendária

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

NEDĚLE O CELNÉM A FARISEOVI (a o svátku Obětování Páně)

Biblické čtení: Luk 18,10-14

Viz nedělní stránku webového kalendária

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

NEDĚLE SYROPUSTNÍ; vzpomínání Adamova vyhnání. Neděle všeobecného smířen

Biblické čtení: Mat 6,14-21

Viz nedělní stránku webového kalendária

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

1. neděle Velkého půstu – OSLAVA PRAVOSLAVÍ

Biblické čtení: Jan 1,43-51

Viz nedělní stránku webového kalendária

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

2. neděle Velk. půstu – SV. ŘEHOŘE SOLUŇSKÉHO – PALAMY

Biblické čtení: Mar 2,1-2

Viz nedělní stránku webového kalendária

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

3. neděle Velk. půstu – předvečer

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

Poslední týden Velk. půstu – liturgie předem posvěcených Darů

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

Květná neděle Velk. půstu – svátek Vjezdu Páně do Jerusalema (předvečer)

Biblické čtení: Jan 12,1-18

Viz nedělní stránku webového kalendária

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

6. neděle – Květná – VJEZD PÁNA DO JERUSALEMA

Biblické čtení: Jan 12,1-18

Viz nedělní stránku webového kalendária

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

2. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o apoštolu Tomáši; tzv. „Popaschální“ (Antipascha)

Biblické čtení: Jan 20,19-31

Viz nedělní stránku webového kalendária

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

3. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; sv. žen myronosic

Biblické čtení: Mar 15,43 - 16,8

Viz nedělní stránku webového kalendária

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

4. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o mrtvicí raněném (předvečer)

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

4. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o mrtvicí raněném

Biblické čtení: Jan 5,1-15

Viz nedělní stránku webového kalendária

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

5. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o Samaritánce, o vodě živé a o pravém uctívání Boha

Biblické čtení: Jan 4,5-20

Viz nedělní stránku webového kalendária

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě