Zde si můžete poslechnout záznamy promluv pronášených při jihlavských pravoslavných bohoslužbách. Jsou to kázání, kterými se kněz po přečtení příslušného úryvku z evangelií obrací k věřícím, aby je vyučoval a vzdělával ve víře, povzbuzoval a napomínal. Tak to přikazuje knězi Bible i svatí Otcové. Vždyť Pán Ježíš poslal své apoštoly, aby hlásali jeho dobrou zprávu. Ap. Pavel pravil: „Běda mi, kdybych nekázal,“ a poznamenal, že je to jeho povinnost (1Kor 9,16); sám se k věřícím často obracel slovem i dopisem, nabádaje své učedníky, aby hlásali slovo Boží vhod i nevhod, usvědčovali, napomínali, povzbuzovali a trpělivě učili (2Tim 4,2). Církev od samotného svého počátku usilovně hlásá evangelium. Homilie má být živým slovem, řečí pronášenou sice po přípravě, leč nikoliv suše předčítanou. Měla by jít od srdce k srdci. Proto i u nás jsou promluvy vedeny jako řeč živá, která se za spolupůsobení Ducha Svatého rodí přímo v okamžiku kázání. Věřím, že je to posluchačům prospěšnější i za cenu, že se kazatel nevyvaruje přeřeknutí či jiných nedokonalostí v projevu. Hospodin si za svého hlasatele vybral zajíkavého Mojžíše, nebo Pavla, jemuž prý scházela výřečnost (2Kor 11,6) a sám píše, že „mé poselství a kázání nespočívalo v přesvědčivých a moudrých řečech“ (1Kor 2,4). Bůh si přeje, aby bylo vždy zjevné, že dílo spásy člověka se neděje skrze lidské schopnosti, ale Boží mocí. Podstatné pro kazatelské dílo je nabízet při službě slova prostor pro inspiraci shůry, která se pak přenáší i na posluchače. Iniciativou našich věřících vznikla tato webová stránka, aby si mohli připomenout, co bylo řečeno a případně některé myšlenky šířit dál. Kéž Bůh požehná.

Promluvy v roce 2018

Audio 2018

1. neděle po Padesátnici - svátek všech svatých

Biblické čtení: Mat 10,32–38; 19,27–30

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

2. neděle po Padesátnici - svátek svatých zemí zdejších

Biblické čtení: Mat 4,18–23

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

4. neděle po Padesátnici - o víře setníkově

Biblické čtení: Mat 8,5–13

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

5. neděle po Padesátnici - o vymítnutí běsů z dvou posedlých

Biblické čtení: Mat 8,18–22; 28– 9,1

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

6. neděle po Padesátnici - o uzdravení mrtvicí raněného

Biblické čtení: Mat 9,1–8

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

7. neděle po Padesátnici - uzdravení dvou slepých a němého posedlého
svátek svatých apoštolů

Biblické čtení: Mat 9,27–35

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

8. neděle po Padesátnici - nasycení pěti tisíců

Biblické čtení: Mat 14,14–22

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

12. neděle po Padesátnici - svátek PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

Biblické čtení: Mat 17,1–9

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

13. neděle po Padesátnici - rozloučení se svátkem Proměnění Páně

Biblické čtení: Mat 21,33–42

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

16. neděle po Padesátnici - o svěřených hřivnách

Biblické čtení: Mat 25,14–30

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

17. neděle po Padesátnici - po svátku NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

Biblické čtení: Mat 15,21–28

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

18. neděle po Padesátnici - neděle po Povýšení svatého Kříže

Biblické čtení: Mar 8,34– 9,1

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

19. neděle po Padesátnici - zázračný rybolov na hlubině

Biblické čtení: Luk 5,1–11

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

21. neděle po Padesátnici - o vzkříšení mládence

Biblické čtení: Luk 7,11–16

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě

22. neděle po Padesátnici - o rozsévači a rozličné půdě

Biblické čtení: Luk 8,5–15

Zde si můžete pustit audiozápis promluvy při bohoslužbě