Pravoslavná církevní obec v Jihlavě

Domovní kaple svatých Václava a Ludmily

Adresa kaple i úřadu duchovní správy: Masarykovo nám. 4, JIHLAVA 586 01

Telefonní číslo: 567 309 264
(v mezinárodním tvaru: +420 567 309 264)
Fax: (+420) 234 265 183

E-mail pro veřejnost:

Duchovní správce: prot. Jan P. Baudiš
Pravidelné veřejné bohoslužby

Každou neděli se koná Božská liturgie
Od 9,00 hod. čtení žalmů - 3. a 6. hodinka.
Od 9,40 hod. začíná liturgie

Svatou liturgii sloužíme i na většinu velkých svátků (od 9,40 hod.), pokud je ohlášena předcházející neděli nebo oznámena zde (viz níže).

Přehled veřejných bohoslužeb je oznamován také na vývěsce vedle domovních vrat.

Sloužíme podle starého juliánského pravoslavného kalendáře.
Nedělní bohoslužby konáme z části v jazyce českém a částečně v jazyce staroslověnském (resp. církevně-slovanském).

Nejbližší sváteční bohoslužby

Kromě obvyklých nedělních liturgií se zde bude sloužit i v těchto dnech:

12. - 16. dubna - každý den bohoslužby Velkého týdne a světlé Paschy

Ve čtvrtek 25. května - NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

4. června (neděle) - PADESÁTNICE, svatodušní svátky

VELKÝ PŮST 2017

Velkopostní doba trvá letos od 27. února do 15. dubna

Přehled bohoslužeb na Velký týden a světlou PASCHU v Jihlavě: zde v PDF

Mimořádná oznámení

Pouť do Mikulčic na místa posvěcená působením sv. Cyrila a Metoděje. Archijerejská svatá liturgie se bude konat na vykopávkách chrámu, kde sloužil sv. Metoděj, v sobotu dne 20. května od 10 hod. Pozvánka zde.

Vyučování náboženství pro děti

Výuka se koná na faře (v archondariku) každý pátek od 16,30 do 17,30 hod. (Platí jen v průběhu školního roku.)

Paschální dětská besídka na faře bude ve světlý pátek - 21. dubna od 16,30 hod. Srdečně zveme!

Výuka liturgického zpěvu

Pro všechny, kteří se chtějí zúčastnit zpěvu při bohoslužbách, se koná nácvik zpěvu bohoslužebných hymnů v jazyce českém i církevně-slovanském.
Na faře v archondariku každý pátek od 17,30 do 18,30 hod. (Platí jen v průběhu školního roku.)

Aktuality

Zprávy a fotografie ze života jihlavské církevní obce

Kde nás najdete?

Náš dům s domovní kaplí sv. Václava a Ludmily
je na severu Mapy.cz

Mapa České republiky,
na níž jsou vyznačeny všechny pravoslavné chrámy, kaple, církevní domy i monastýry na našem území.
Kromě města Jihlavy konáme pravoslavné bohoslužby i v Opatově u Třebíče.
(Rozpis bohoslužeb najdete, když si kliknete na odkaz.)
Oblastí působnosti jihlavské církevní obce je Vysočina - s výjimkou:
pro Třebíčsko je církevní obec v Třebíči .

Jurisdikce naší církevní obce: Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku (jedna ze světových autokefálních církví),
eparchie Olomoucko-brněnská (oficiální stránky).

Přehled a adresy ostatních církevních obcí naší eparchie
Jihlavský okružní protopresbyterát

Okruh zahrnuje pravoslavné církevní obce: v Jihlavě, v Třebíči, ve Znojmě a v Olbramovicích.
Významné dny
Pravoslavné církevní obce v Jihlavě

Všechny svátky a památky nejslavnějších svatých oslavovaných světovou pravoslavnou Církví Kristovou.
A mimo to jsou to tyto dny (obč. / círk. datum):

  • 29. (16.) září - sv. mč. kněžna česká Ludmila
  • 11. října (28. září) - sv. mč. kníže český Václav (chrámový svátek)
  • 23. prosince - ustanovení Pravoslavné církevní obce v Jihlavě (1946)
  • 2. dubna (20. březen) - ct. mč. z monastýru Theodosia Kinoviarcha (ostatky uloženy ve svatém prestolu)


Některé ze svatých ostatků a jiných relikvií uložených v našem chrámu.

Stručně o historii naší církevní obce

Jihlavská pravoslavná farnost je malou církevní obcí, která byla sice formálně založena až po druhé světové válce (23. 12. 1946), ale pravoslavní věřící se zde scházeli již za tzv. první republiky a navštěvoval je zde sv. mučedník biskup Gorazd.

Po druhé světové válce patřilo zdejší společenství pravoslavných věřících nejprve pod třebíčskou pravoslavnou farnost. Dojížděl sem konat bohoslužby prot. Josef Leixner a později otec Lev Doseděl. V průběhu druhé poloviny čtyřicátých let se pravoslavným Jihlavanům podařilo získat pro svou církevní obec dům, ve kterém jednu místnost adaptovali na pravoslavnou kapli. Dále byl v domě jeden byt určen pro faráře. Kvůli rychle vzrůstajícímu počtu pravoslavných věřících v Jihlavě se v této době jihlavská farnost vyděluje z třebíčské církevní obce a vzniká samostatná jihlavská pravoslavná církevní obec. Na přelomu čtyřicátých a padesátých let přichází do Jihlavy otec Bohuslav Sigmund, v němž získává jihlavská farnost svého prvního vlastního faráře. Ten však v polovině padesátých let opouští církevní služby.

V polovině padesátých let se tedy jihlavská pravoslavná obec ocitla bez vlastního duchovního správce; dojížděl sem obětavě sloužit a pastorovat otec Miroslav Mužík z Třebíče. Bohužel společenské a politické poměry nedovolovaly obsadit uprázdněné místo jihlavského duchovního správce, a tak tento stav, kdy zůstávala jihlavská farnost bez svého vlastního kněze, trval až do roku 1989. Církevní obec v průběhu komunistické éry bezmála zanikla; až v devadesátých letech umožnily nové poměry její postupnou obnovu.

V roce 1989 přišel do Jihlavy její současný pravoslavný duchovní správce.

Kaple svatých Václava a Ludmily je situována ve starobylém domě č. 4 na Masarykově náměstí (přístupná je v době bohoslužeb). Jedná se o bývalý reprezentační sál, zaklenutý a vyzdobený štukaturou. Jádro domu pochází ze 13. století; nyní je obklopeno renesančními adaptacemi a přístavbami.

Kaple zde byla zřízena v souladu s tradičním pravoslavným chrámovým uspořádáním, je členěna na oltářní část za ikonostasem, chrámovou loď a předsíň. Vysvěcena byla metropolitou Jelevferijem na začátku padesátých let. V polovině devadesátých let byly do svatého prestolu vloženy svaté ostatky mučedníků z monastýru ct. Theodosia Kinoviarcha (u Jerusalema) vladykou Kryštofem.

Kaple je posvěcena i přítomností částeček svatých ostatků sv. Václava a Ludmily - mučedníků a knížat českých a ctihodného Ivana Českého, poustevníka. Požehnáním tomuto místu je dřevo svatého Kříže, na kterém trpěl náš Spasitel. Dále jsou v kapli uloženy svaté ostatky: sv. Filareta a Innokentije Moskevských, ct. Maxima Řeka, sv. Sergije Radoněžského, ct. dvanácti optinských starců, sv. Varnavy Getsemanského, sv. prvomučedníka archidiakona Štěpána, sv. apoštola Tomáše i sv. slavného divotvorce ruského - Serafíma Sarovského a dalších. Přítomnost svatých ve svatých ostatcích posvěcuje nejen naši církevní obec, ale i město Jihlavu a potažmo celou českou a moravskou zemi. Svátosti (svatyně) umístěně v naší kapli - k posvěcení křesťanské obce, chrámu - jsou podrobněji vypsány zde.

Technická poznámka:
Pokud nahoře (pod telefonním číslem na farní úřad) nevidíte e-mailovou adresu, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu.

NAVRCHOLU.cz