Pravoslavná církevní obec v Jihlavě

Domovní chrám svatých Václava a Ludmily

Adresa domovního chrámu i úřadu duchovní správy: Masarykovo nám. 4, JIHLAVA 586 01 (viz mapa)

Telefonní číslo: 567 309 264
(v mezinárodním tvaru: +420 567 309 264)
Fax: (+420) 234 265 183

E-mail pro veřejnost:

Duchovní správce: prot. Jan P. Baudiš

Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR) v PDFCírkevní kalendář

Dnes je
( juliánského církevního kalendáře)


Web pravoslavného kalendáře

Fotky ze života farnosti

Nově upravené všechny fotogalérie (nepotřebujete Flashplayer)
Viz stránku přehledu archivovaných fotografií


Pravidelné veřejné bohoslužby

Každou neděli se koná Božská liturgie
Od 9,00 hod. čtení žalmů - 3. a 6. hodinka.
Od 9,40 hod. začíná liturgie

V sobotu velká večerní (v letním období) od 19 hod. (V zimní době od 17.11. až do Paschy je každá večerní od 18 hod.)

Večerní bohoslužbu a pak svatou liturgii sloužíme také na velké církevní svátky (večerní službu v předvečer svátku od 18 hod., liturgii od 9,40 hod.), pokud je ohlášena předcházející neděli nebo oznámena zde (viz níže).

Přehled veřejných bohoslužeb je oznamován také na vývěsce vedle domovních vrat.

KALENDÁŘ: Sloužíme podle starého juliánského pravoslavného kalendáře.
BOHOSLUŽEBNÝ JAZYK: nedělní liturgii konáme z části v jazyce českém a částečně v jazyce staroslověnském (resp. církevně-slovanském) a místy něco řecky; večerní bohoslužby jsou celé česky.

Změny o letních prázdninách

V neděli 28. července se liturgie koná se od 9 hod. v Opatově.

Bohoslužby se zde NEBUDOU konat v neděli 4. srpna a 11. srpna

Od 18. 8. se opět konají obvyklé bohoslužby každou neděli.

Nejbližší sváteční bohoslužby

(V předvečer svátku je vždy velká večerní od 19 hod., a pak v den svátku svatá liturgie od 9,40 hod.)

Kromě obvyklých nedělních bohoslužeb zde budou služby i v těchto svátečních dnech:

19. srpna, pondělí - PROMĚNĚNÍ PÁNĚ, (svátek z dvanáctera; liturgie od 9,40 hod.)28. srpna, středa - ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE (svátek z dvanáctera; liturgie od 9,40 hod.)

Konec půstu


V sobotu 7. září pouť do Hrubé Vrbky - eparchiální oslava svátku sv. Gorazda

Ve středu 11. září - Stětí Jana Křtitele; liturgie od 9,40 hod.Oznamujeme, že při bohoslužbách výše oznámených mohou být v našem domovním chrámu a přilehlých prostorách pořizovány fotografie, které jsou následně publikovány v církevních médiích.Fotografie a zprávy z farnosti

Archiv zpráv a fotografií ze života jihlavské církevní obce

Mimořádná oznámení - poutě apod.

Pozvánka na svátek olomoucké katedrály - oslava 80. výročí posvěcení olomouckého katedrálního chrámu

Archijerejská liturgie se bude konat v katedrálním chrámu sv. Gorazda v Olomouci v sobotu dne 20. července t.r. od 10 hod.


(Viz oficiální stránky eparchie)


Vyučování náboženství pro děti

Výuka se koná na faře (v archondariku) - kromě letních prázdnin - začíná od 10. září každé úterý od 17 hod. (vyučování trvá 45 min.)

Výuka liturgického zpěvu

Pro všechny, kteří se chtějí zúčastnit zpěvu při bohoslužbách, se koná nácvik zpěvu bohoslužebných hymnů v jazyce českém i církevně-slovanském.
Na faře v archondariku každé úterý od 18,00 do 18,45 hod.
a každý pátek ve stejném čase

(Platí kromě letních prázdnin. V průběhu léta dle domluvy zpěváků.)

Kde nás najdete?

Náš dům s domovní kaplí sv. Václava a Ludmily
je na severu Mapy.cz (GPS 49.3957747N, 15.5914106E)

Mapa České republiky,
na níž jsou vyznačeny všechny pravoslavné chrámy, kaple, církevní domy i monastýry na našem území. (Tato google mapa je neaktualizovaná)
Kromě města Jihlavy konáme pravoslavné bohoslužby i v Opatově u Třebíče .
(Rozpis bohoslužeb najdete, když si kliknete na odkaz.)
Oblastí působnosti jihlavské církevní obce je Vysočina - s výjimkou:
pro Třebíčsko je církevní obec v Třebíči
pro Žďársko je církevní obec ve Žďáru n. Sázavou.

Jurisdikce naší církevní obce: Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku (jedna ze světových autokefálních církví),
eparchie Olomoucko-brněnská (oficiální stránky).

Přehled a adresy ostatních církevních obcí naší eparchie
Jihlavský okružní protopresbyterát

Okruh zahrnuje pravoslavné církevní obce: v Jihlavě, v Třebíči, ve Znojmě, ve Žďáru n. Sázavou a v Olbramovicích.
Významné dny
Pravoslavné církevní obce v Jihlavě

Všechny svátky a památky nejslavnějších svatých oslavovaných světovou pravoslavnou Církví Kristovou.
A mimo to jsou to tyto dny (obč. / círk. datum):

  • 29. (16.) září - sv. mč. kněžna česká Ludmila
  • 11. října (28. září) - sv. mč. kníže český Václav (chrámový svátek)
  • 23. prosince - ustanovení Pravoslavné církevní obce v Jihlavě (1946)
  • 2. dubna (20. březen) - ct. mč. z monastýru Theodosia Kinoviarcha (ostatky uloženy ve svatém prestolu)


Některé ze svatých ostatků a jiných relikvií uložených v našem chrámu.


Stručně o historii naší církevní obce

Jihlavská pravoslavná farnost je malou církevní obcí, která byla sice formálně založena až po druhé světové válce (23. 12. 1946), ale pravoslavní věřící se zde scházeli již za tzv. první republiky a navštěvoval je zde sv. mučedník biskup Gorazd.

Po druhé světové válce patřilo zdejší společenství pravoslavných věřících nejprve pod třebíčskou pravoslavnou farnost. Dojížděl sem konat bohoslužby prot. Josef Leixner a později otec Lev Doseděl. V průběhu druhé poloviny čtyřicátých let se pravoslavným Jihlavanům podařilo získat pro svou církevní obec dům, ve kterém jednu místnost adaptovali na pravoslavnou kapli. Dále byl v domě jeden byt určen pro faráře. Kvůli rychle vzrůstajícímu počtu pravoslavných věřících v Jihlavě se v této době jihlavská farnost vyděluje z třebíčské církevní obce a vzniká samostatná jihlavská pravoslavná církevní obec. Na přelomu čtyřicátých a padesátých let přichází do Jihlavy otec Bohuslav Sigmund, v němž získává jihlavská farnost svého prvního vlastního faráře. Ten však v polovině padesátých let opouští církevní služby.

V polovině padesátých let se tedy jihlavská pravoslavná obec ocitla bez vlastního duchovního správce; dojížděl sem obětavě sloužit a pastorovat otec Miroslav Mužík z Třebíče. Bohužel společenské a politické poměry nedovolovaly obsadit uprázdněné místo jihlavského duchovního správce, a tak tento stav, kdy zůstávala jihlavská farnost bez svého vlastního kněze, trval až do roku 1989. Církevní obec v průběhu komunistické éry bezmála zanikla; až v devadesátých letech umožnily nové poměry její postupnou obnovu.

V roce 1989 přišel do Jihlavy její současný pravoslavný duchovní správce.

Kaple svatých Václava a Ludmily je situována ve starobylém domě č. 4 na Masarykově náměstí (přístupná je v době bohoslužeb). Jedná se o bývalý reprezentační sál, zaklenutý a vyzdobený štukaturou. Jádro domu pochází ze 13. století; nyní je obklopeno renesančními adaptacemi a přístavbami.

Kaple zde byla zřízena v souladu s tradičním pravoslavným chrámovým uspořádáním, je členěna na oltářní část za ikonostasem, chrámovou loď a předsíň. Výzdobou a radou se na zbudování tohoto pravoslavného stánku podílel i archimandrita Andrej (Kolomacký). Vysvěcení vykonal metropolita Jelevferij na začátku padesátých let. V polovině devadesátých let byly do svatého prestolu vloženy svaté ostatky mučedníků z monastýru ct. Theodosia Kinoviarcha (u Jerusalema) vladykou Kryštofem.

Interiér byl po roce 1990 postupně obnovován. Na ikonostasu jsou nové ikony (dílo Jany Baudišové); stejně tak hlavní ikony v oltáři, ikona přesv. Bohorodice v kivotu před ikonostasem (viz zde obrázek vpravo), ikony vystavené k uctívání na analojích a ikona Ukřižování. Věřící si v devadesátých letech adaptovali domek bývalé prádelny, kde zbudovali kruhovou nádrž jako baptistérium pro křty dospělých lidí plným ponořením. Kolem roku 2000 si pro setkávání zřídili věřící archondarik (zde můžeme společně posedět po bohoslužbě, konají se zde katecheze katechumenů a výuka náboženství pro děti a probíhají zde farní zasedání). Po roce 2010 došlo k renovaci chrámového interiéru (péčí br. Anatolije a br. Jurije), instalaci stasidií a pořízeno bylo ozvučení, díky němuž mohou naslouchat bohoslužbě i ti věřící, kteří se nevejdou do chrámu nebo jsou s dětmi v archondariku. V r. 2018 byly instalovány velké deskové ikony českých svatých umístěných ve schránkách zdobených řezbou v byzantském stylu (dílo Andreje Vávry). (Proměnu interiéru domovního chrámu můžete částečně vidět zde.)

V průběhu té doby probíhaly také opravy a údržba celého církevního domu na Masarykově náměstí, kde je kaple situována. V 90. letech byla především opravena protékající střecha a hroutící se štít. Následovala generální oprava fasády do náměstí, výměna vrat, oken apod., pak dlouhá řada oprav menšího rozsahu a nakonec v r. 2017 byla s finanční pomocí Eparchiální rady provedena velká oprava a údržba střechy nad celým objektem. V r. 2018 provedli věřící (péčí br. Vasilije a dalších bratří) údržbu a výmalbu vestibulu.

Kaple je posvěcena i přítomností částeček svatých ostatků sv. Václava a Ludmily - mučedníků a knížat českých a ctihodného Ivana Českého, poustevníka. Požehnáním tomuto místu je dřevo svatého Kříže, na kterém trpěl náš Spasitel. Dále jsou v kapli uloženy svaté ostatky: sv. Filareta a Innokentije Moskevských, ct. Maxima Řeka, sv. Sergije Radoněžského, ct. dvanácti optinských starců, sv. Varnavy Getsemanského, sv. prvomučedníka archidiakona Štěpána, sv. apoštola Tomáše i sv. slavného divotvorce ruského - Serafíma Sarovského a dalších. Přítomnost svatých ve svatých ostatcích posvěcuje nejen naši církevní obec, ale i město Jihlavu a potažmo celou českou a moravskou zemi. Svátosti (svatyně) umístěně v naší kapli - k posvěcení křesťanské obce, chrámu - jsou podrobněji vypsány zde.

Technická poznámka:
Pokud nahoře (pod telefonním číslem na farní úřad) nevidíte e-mailovou adresu, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu.